top of page
handupWorship

Tanging Sa 'Yo!

Pinakamamahal,

Pinagmamasdan kita at sinisikap kong makuha ang iyong pansin, subalit naging lubha kang abala sa maraming bagay kung kaya't di mo ako napapasin. Alam ko na hindi mo namamalayan ang aking pag-ibig sa iyo. Nalalaman ko rin na hindi mo ako talagang nakikilala pa. Ngunit saan ka man pumunta'y ako'y naroon para sa iyo at mayroon akong matinding pagnanais na ako sana ay iyong mapansin. Sinulatan kita ngayon upang ipabatid sa iyo na MINAMAHAL KITA ng higit pa sa pagmamahal ng sinumang nagmamahal sa iyo. At kung iyo lamang ipahihintulot ay ibibigay ko sa iyo. Mayroon akong kapayapaan at pag-ibig na mapapasaiyo kung nais mo. Kung naghahanap ka ng tunay na tagumpay at kasiguruhan, ang mga ito at higit pa ay maipagkakaloob ko sa iyo.

Ang hinahangad ko para sa iyo ay isang mahabang buhay na puspos ng kaligayahan, kalusugan at kapayapaan. Ang daigdig ay akin at pati na ang lahat ng kayamanan nito. Hindi kita pipilitin sa anumang paraan na tanggapin ang aking inaalok na pag-ibig, subalit ang hinihingi ko lamang na sana ay muli mong pag-isipan bago ka tumanggi.

Pinapatunayan ko ang aking pag-ibig sa iyo noong ako'y namatay para sa lugar mo, at nang ako'y muling mabuhay mula sa kamatayan. At kung ibig mong tanggapin ang inaalok ko sa iyo, lumapit ka lang sa akin at ito ang magiging pasimula ng ating pinakamahulugang kaugnayan.

Ako ang totoong nagmamahal sa iyo nang walang hanggan..

Hesu Kristo

IMG_3527.jpg
take-me-to-the-cross-1.jpg

Kung gusto mong tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, tawagin mo siya at hingin mo ang regalo na ito...

Narito ang isang mungkahing panalangin ng pagtanggap:

Dakilang Diyos sa langit, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Hesu Kristo, ako po ay nagpapakumbabang lumalapit sa Iyong harapan na isang makasalanan at hindi karapat-dapat na maging iyong anak. Sa oras pong ito ay binubuksan ko ang aking puso ng buong puso upang ikaw ay papasukin at tanggaping ng buong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon ay pagharian mo na ang aking buhay. Salamat sa Iyong mayamang pag-ibig at kaligtasan na aking natanggap at higit sa lahat ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Hesus. 

Amen.

Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos.

bottom of page